Užitečné a často používané příkazy OpenSSL

2021-11-14

Základy

Změna hesla klíče

openssl rsa -des3 -in server.key -out server.key.new

Převod klíče na verzi bez hesla:

openssl rsa -in serverkey.key -out server.key.unsecure

Vypsání certifikátu:

openssl x509 -in servercert.pem -text

Ověření, že klíč a certifikát patří k sobě

Vypsat modulus certifikátu a privátního klíče

openssl x509 -noout -modulus < cert.pem
openssl rsa -noout -modulus < key.pem

a porovnat

Vypsání certifikátu na službě na serveru:

openssl s_client -connect host.host:9999

Formáty

OpenSSL pracuje defaultne ve formatu PEM (= Base64 encoded DER)

Konverze z PEM do DER:

openssl x509 -in servercert.pem -out servercert.der -outform DER

Formát PKCS#10

OpenSSL standardně generuje žádosti o podepsání certifikátu v tomto formátu (příkaz openssl req -new ...)

Extrakce jednotlivých částí z .p12

Zabalení certifikátu do .p12:

Zabalení klíče a certifikátu:

openssl pkcs12 -export -in servercert.der -inkey serverkey.pem -out cert.p12

Zabalení klíče, certifikátu a seznamu mezilehlých certifikačních autorit:

openssl pkcs12 -export -in servercert.der -inkey serverkey.pem -out cert.p12 -certfile CACert.cer

Seznam (pro TCS serverové certifikáty) můžete stáhnout přímo zde: https://pki.cesnet.cz/_media/certs/chain_geant_ov_rsa_ca_4_full.pem (odkaz vede na stránku https://pki.cesnet.cz/cs/ch-tcs-ssl-ca-4-crt-crl.html).